Informatie coronavirus – blog

NieuwsReacties uitgeschakeld voor Informatie coronavirus – blog

Hoe gaan we op Houtens en College de Heemlanden om met de maatregelen die zijn genomen ivm het coronavirus? Volg hier de laatste stand van zaken en lees de berichten die jullie -leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers- via de mail hebben ontvangen. Wij zorgen regelmatig voor een update.

Vrijdag 29 mei 9:00 uur

Vanaf dinsdag 2 juni gaan de scholen voor voortgezet onderwijs weer geleidelijk open voor leerlingen. Afgelopen week hebben wij onze leerlingen geïnformeerd over de manier waarop wij deze openstelling organiseren.

Een aantal onderwerpen rondom de heropening lichten wij verder toe:
Vanaf maandag 16 maart zijn de meeste leerlingen niet meer op school geweest en hebben de leerlingen met thuisonderwijs hun lesprogramma gevolgd. Ons algemene beeld is dat dit goed is gegaan en dat we snel zijn overgeschakeld van fysiek naar thuisonderwijs. Dat heeft een grote inspanning gevraagd van de docenten, maar net zoveel van onze leerlingen en ouders. Wij bedanken leerlingen, ouders en docenten voor de manier waarop zij in deze unieke situatie hebben meegewerkt en het onderwijs niet stil heeft gestaan.

Onze keuze voor thuisonderwijs in de ochtend en mentor- en ondersteuningslessen in de middag Hoewel we ons erop verheugen om onze leerlingen weer op school te mogen ontvangen, maakt de 1,5 meter maatregel het onmogelijk dagelijks alle leerlingen naar school te laten komen. Als wij volledig zouden overstappen naar fysiek onderwijs, zouden leerlingen hooguit eens per drie dagen een dag goed les kunnen krijgen. Om die reden kiezen wij ervoor het thuisonderwijs te continueren en deze lessen te verkorten tot 40 minuten. Daardoor hebben alle leerlingen alle dagen in de week les volgens hun lesrooster. De middagen gaan we gebruiken voor mentorlessen, ondersteuningsuren en andere activiteiten. Wij gaan er vanuit dat alle leerlingen voor één of meerdere vakken die extra ondersteuning kunnen gebruiken en zich hiervoor aanmelden. Vooralsnog doen we dat op basis van vrijwillige aanmelding, omdat leerlingen het beste weten wat ze nodig hebben en we hen hierin ook keuzevrijheid willen geven. De leerlingen zullen ruim drie weken binnen deze structuur gaan werken tot de toetsweek van start gaat. Wij denken dat we met deze vormgeving van ons onderwijs een duidelijke structuur blijven geven aan leerlingen en tegelijk voorzien in de belangrijkste behoeften: contact en gerichte hulp.

Het schoolgebouw, de logistiek en veiligheid
Om de veiligheid van onze leerlingen en personeelsleden te waarborgen houden we ons aan de voorschriften, zoals die door het RIVM en de GGD zijn opgesteld. In de brief aan leerlingen zijn deze regels beschreven. Wij vragen aan u om deze regels met uw kind te bespreken en hen te wijzen op het belang van naleving. Als we deze afspraken allemaal nakomen voorkomen we dat we anderen besmetten en onze naasten ziek worden.

De toetsperiodes voor klas 1 tot en met 3
Wij vinden het belangrijk om de toetsperiodes door te laten gaan, zodat zowel leerlingen als docenten kunnen vaststellen hoe de lesstof is verwerkt. Daartoe worden in de komende weken enkele toetsen ingepland, gevolgd door een toetsweek van 24 juni tot en met 3 juli.

De bevorderingsregelingen aangepast
Bij de overgang van leerlingen houden we rekening met de bijzondere omstandigheden van dit schooljaar. Onze inschatting is dat de meeste leerlingen niet of slechts beperkt achterstand hebben opgelopen. De bevorderingsregeling is een richtlijn geworden en de docentenvergadering beslist over de overgang. Dat maakt het mogelijk rekening te houden met individuele omstandigheden.

Hoe gaan we om met eventuele leerachterstanden
Ongetwijfeld zal een deel van de leerlingen wel een leerachterstand hebben opgelopen. Op dit moment onderzoeken we hoe we hier volgend jaar leerlingen in kunnen ondersteunen en bijlessen kunnen verzorgen. Een landelijke subsidieregeling maakt het mogelijk om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s kosteloos aan te bieden.

Donderdag 23 april 13:15

De afgelopen weken waren heel bijzonder en iedereen heeft geweldig meegewerkt. Hopelijk geniet je momenteel van een welverdiende meivakantie. Afgelopen dinsdag heeft de overheid nieuwe besluiten genomen over het onderwijs na de meivakantie. Hierbij informeren we je over de gevolgen voor jou.

Het besluit van de overheid. De regering heeft besloten dat in het voortgezet onderwijs tot 1 juni geen fysiek onderwijs gegeven zal worden, maar dat we, als alles goed gaat, vanaf 1 juni kleine stappen kunnen gaan zetten. Dat betekent dat we tot 1 juni door zullen gaan met het thuisonderwijs zoals we dat voor de vakantie ook deden.

Mogen we 1 juni weer gewoon naar school? Dat is niet de verwachting. Omdat we op dit moment niet zien hoe we alle lessen kunnen laten doorgaan in combinatie met de eis van anderhalve meter tussenruimte, gaan we de komende weken gebruiken om te bedenken hoe we de weken na 1 juni het beste kunnen inzetten. Het thuisonderwijs verloopt overwegend goed en de enquêtes onder leerlingen en docenten geven ons aanknopingspunten om het thuisonderwijs nog beter te gaan organiseren. Als we 1 juni de school weer in mogen, zal dat dus niet meteen ‘gewoon’ gaan. Zowel in de lokalen als in het rooster zullen we aanpassingen moeten doen. Misschien zal in het begin bijvoorbeeld alleen de mentorles op school plaatsvinden of kom je voornamelijk naar school voor het maken van toetsen en volg je verder thuisonderwijs. Daarover gaan we allemaal nadenken. De kans dat we die weken met hele klassen het hele rooster kunnen volgen, lijkt ons klein.

Wanneer is duidelijk hoe we het vanaf 1 juni gaan doen op Houtens? Dat is moeilijk te zeggen. We gaan op school een plan maken, maar zoals je hebt gemerkt, bepaalt de regering wat er wel en niet mag. Waarschijnlijk is eind mei pas zeker of we op 1 juni ook echt mogen beginnen en wat er dan precies wel en niet mag. Om verwarring te voorkomen, gaan we dus niet te vroeg communiceren over de plannen voor ná 1 juni.

Hoe zit het met de mentorspreekavond van 14 mei? Op donderdag 14 mei staat er een mentorspreekavond op de agenda. Deze avond zal niet op de gebruikelijke manier vormgegeven worden. Wij denken na over een andere manier waarop de mentor contact kan hebben met leerling en ouders. Overigens hebben wij de indruk dat er in voorkomende gevallen al contact is (geweest) met de mentor.

Hoe zit het met het maken van toetsen? In de brief die wij op 1 april hebben verstuurd staat dat het op dit moment onzeker is welk gedeelte van het schooljaar we nog in het gebouw zullen kunnen lesgeven. Vanzelfsprekend heeft dit ook invloed op het afnemen van toetsen en op de afronding van het schooljaar voor leerlingen van klas 1, 2 en 3. Nu we voorlopig nog niet in het schoolgebouw kunnen lesgeven en toetsen, ontstaat er een bijzondere situatie waarin we de doorstroomnormen niet meer zondermeer kunnen toepassen. We zouden leerlingen onrecht aandoen wanneer we ze op basis van de helft van het aantal toetsen laten doubleren (of overgaan) terwijl het door de jaren opgebouwde, uitgebalanceerde systeem uitgaat van meer en andere toetsen. Het is niet wenselijk en niet mogelijk alle gemiste toetsen alsnog te gaan maken als de school weer open is. Dit betekent dat wij alle

leerlingen zullen bespreken voor de overgang, hierbij zullen naast de beschikbare resultaten ook werkhouding, inzicht en vakperspectief voor het volgende leerjaar worden meegewogen. De doorstroomnormen zijn hierbij richtinggevend, maar niet bindend. Het ziet er naar uit dat er na 1 juni nog gelegenheid is om een tot enkele toetsen te maken op school die meetellen voor een cijfer. De komende tijd denken we na over de organisatie hiervan.

Het PTA voor leerlingen van klas 3 zal worden aangepast. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt dat het nieuwe programma aan alle kerndoelen voldoet. Het is denkbaar dat enkele kerndoelen in klas 4 worden getoetst en afgerond. Zodra er meer bekend is over het aangepaste PTA zullen we hierover communiceren.

Vrijdag 10 april 12:35

De centrale examens gaan niet door dit schooljaar ivm de coronacrisis. De exameneisen (zak-slaagregeling) zijn daarom voor dit schooljaar aangepast. De exameneisen voor vmbo basis/kader kun je hier lezen, voor vmbo gemengd of theoretisch zijn de exameneisen hier te vinden.

Woensdag 1 april 14:10

Vandaag ontvangen leerlingen van leerjaar 4 en hun ouders een mail met informatie over de schoolexamens. Ook hebben leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 en hun ouders per mail een brief van de schoolleiding ontvangen met informatie over de komende periode.

Vrijdag 27 maart 14:15

Vandaag is het volgende bericht naar leerlingen van leerjaar 4 en hun ouders gestuurd:
De examencommissie heeft vanwege de coronamaatregelen besloten dat alle toetsen en inhaalwerk pas na maandag 6 april zullen plaatsvinden. Dan zijn er twee weken voor de meivakantie en twee weken na de meivakantie om alles in te plannen. En daarna nog twee weken voor de herkansingen. Voorlopig houden we maandag 1 juni aan, waarop alle toetsen gedaan moeten zijn en de cijfers bekend moeten zijn. Deze planning blijft heel globaal vanwege alle onzekerheden.

De volgende aandachtspunten zijn van belang:
In de loop van volgende week wordt een voorlopig toetsrooster gepubliceerd. Ook worden daar de inhaalmomenten ingepland.

 • De afname van de toetsen wordt gespreid: in kleine aantallen en met in achtneming van alle coronavoorschriften.
 • Er zal ruimhartig omgegaan worden met ziekmeldingen en inhaalafspraken. Ook in het kader van de bonusherkansing. Let op: alle toetsen/opdrachten die t/m maandag 23 maart jl. gepland en afgenomen stonden, gelden voor iedereen.
 • De vakgroepen gaan bekijken of het nodig is de laatste toets uit toetsweek 3 nog af te nemen. Er wordt hierbij gekeken of alle verplichte eindtermen (de lesstof) zijn getoetst in de afgelopen twee jaar.
 • Als een vakgroep acht dat een toets niet verplicht is om af te nemen, dan kan je er voor kiezen om deze toets alsnog te maken. Dit om het cijfer te kunnen verhogen. Een gemaakte toets telt altijd mee, dus ook als het toch lager uitpakt.
 • In de planning komt te staan welke toetsen verplicht blijven. Ook wordt er een inhaalmoment gepland.
  De toetsen die niet verplicht zullen zijn, maar wel gemaakt willen worden, worden nog ingepland. Je kan dan hiervoor inschrijven via Magister.
 • De definitieve, aangepaste slaagzakregeling verwachten we pas eind april.
 • Het gala in mei gaat helaas niet door.
 • Alle data in juni/juli passen we later aan.

De commissie begrijpt dat (school)examens doen in deze onzekere tijd heel lastig is. Probeer je toch te focussen op de te maken toetsen. Vraag hulp aan je vakdocenten en aan je mentor. Dit kan per e-mail of via TEAMS.

Wanneer wij nieuwe informatie hebben, brengen we je zo snel als mogelijk op de hoogte. Houd je mail in de gaten.

Dinsdag 24 maart 17:00

Vandaag hebben we het onderstaande bericht aan vierdejaarsleerlingen en hun ouders gestuurd:
Vandaag heeft de minister van Onderwijs Arie Slob bekend gemaakt dat de Centrale Examens van dit schooljaar vervallen. Wel moeten alle schoolexamens (de toetsen zoals in het PTA staan) afgemaakt worden. Op basis hiervan wordt bepaald of je geslaagd bent. Precieze afspraken volgen zo snel mogelijk.

We proberen om de schoolexamens (toetsen) die nog niet afgenomen zijn voor de meivakantie in te plannen. Weer een nieuwe planning: vervelend maar wat moet dat moet. Dat zal op een andere manier moeten dan afgelopen maandag, nu nog meer met in achtneming van de afstand tot elkaar van 1,5 meter. Voor ieder zijn gezondheid. Ook dit moeten we nog uitwerken.

Vrijdagmorgen gaat de examencommissie bij elkaar zitten om alles goed te bespreken. Direct daarna informeren we vierdejaars leerlingen over hoe we dit plan gaan uitvoeren. Hou er rekening mee dat we volgende week een start gaan maken met de laatste toetsen. Ook zijn er dan momenten af te spreken met je vakdocent om de laatste opdrachten/toetsen in te halen. Na de meivakantie zijn dan de herkansingen.

In Magister staan jullie lessen nog, dat is vooral bedoeld als vragenuurtje of extra uitleg: er zijn voor vierdejaars leerlingen geen reguliere lessen met nieuwe lesstof meer. Maak dus alvast een planning van je te leren lesstof.

Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest.  Heb je over deze mail vragen kan dat natuurlijk altijd.

Met vriendelijke groet, ook namens de examencommissie,

Louis Dalenberg
docent economie, examensecretaris

Donderdag 19 maart 9:45

Ouders en leerlingen van onze vierdejaars leerlingen hebben een mail ontvangen met het toetsrooster voor komende week (23 t/m 27 maart). Er zijn geen reguliere lessen.

Omdat alle contacten met de docent nu via Teams of de mail gaan: Leerlingen kunnen vragen stellen over de leerstof aan de vakdocent. Dit kan op elk tijdstip. Een afspraak om via Teams ‘live’ met elkaar te spreken kan ook. Maak per mail een afspraak.

Voor verdere vragen over het rooster en andere zaken: mail de mentor of examensecretariaat@mijnhoutens.nl

Vierdejaars zijn in de toetsweek welkom op school handelend met de volgende zaken in gedachten:
– Ben je ziek of te snotterig: je wordt afgemeld door je ouders: inhalen gebeurt dan later; geen verlies van herkansingen (e.e.a. in overleg over de mogelijke gevolgen van later examen doen)
– Je blijft op gepaste afstand van elkaar: 1,5 meter.
– In de lokalen is het te maken werk uitgedeeld: ook op ongeveer 1,5 meter van elkaar; het kan zijn dat je doorschuift naar een volgend lokaal.
– Je hoeft niet te wachten in het laatste kwartier tot het tijd is.
– Blijf niet onnodig op school hangen en niet in groepjes hangen. Ga lekker naar buiten.

Het programma voor deze toetsweek is gemaakt onder voorbehoud van mededelingen van de overheid over verdergaande maatregelen vanwege het coronavirus. Vanaf dat moment worden jullie verder geïnformeerd met aangepaste plannen.

Zondag 15 maart 2020 21:00

Klik hier voor de brief betreffende de schoolsluiting van Houtens i.v.m. Coronavirus

update coronavirus (d.d. 15 maart 14:00)

Vanwege de toegenomen onrust komt het kabinet vandaag (15 maart) bijeen om te praten over de mogelijke sluiting van scholen. We wachten deze informatie af en zullen u daarna zo spoedig mogelijk berichten over wat dit betekent voor onze scholen.

We vragen u om vandaag uw mailbox goed in de gaten te houden

Dick Looyé

Rector-bestuurder Houtens en College de Heemlanden.

Vrijdag 13 maart – 16.00 uur

Onderwerp: update informatie coronavirus

We volgen de berichtgeving over de ontwikkelingen van een eventuele schoolsluiting van dag tot dag en bereiden ons als school hierop voor. Als de overheid besluit tot deze maatregel, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren zodra wij hierover meer informatie tot onze beschikking hebben.

Met vriendelijke groet,

Dick Looyé,

Rector-bestuurder Houtens en College de Heemlanden

Donderdag 12 maart – 19.00 uur

Onderwerp: update informatie coronavirus

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers,

Vanmiddag heeft de regering in een persconferentie vergaande maatregelen bekend gemaakt om het coronavirus onder controle te krijgen. Hoewel alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland worden afgelast, blijven de scholen in het primair- voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs gewoon open. Deze keuze van de overheid is te begrijpen, maar heeft een grote impact op ons allemaal. Uiteraard stellen wij het belang van de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers voorop en daarom stimuleren wij leerlingen en medewerkers om het advies van de overheid op te volgen.

Ik heb begrip voor alle vragen en onrust die hierover ontstaan en hoop dat we onder deze bijzondere omstandigheden met elkaar in staat zijn de consequenties van dit beleid zo goed als mogelijk op te vangen en daarnaar te handelen.

Op dit moment nemen wij de volgende concrete maatregelen:

 • de scholen blijven gewoon open en de lessen gaan zoveel als mogelijk door;
 • alle leerlingen en medewerkers met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven thuis;
 • bij specifieke vragen over individuele leerlingen kan contact worden opgenomen met de betreffende afdelingsleider (College de Heemlanden) en teamcoördinatoren en/of afdelingsleider (Houtens). Medewerkers kunnen contact opnemen met hun direct leidinggevende;
 • wij houden voor de komende weken rekening met een verhoogd ziekteverzuim onder leerlingen en medewerkers. Dit laatste zal ook leiden tot extra lesuitval. We zullen proberen de roosters zo compact mogelijk te houden en tussenuren zoveel mogelijk te voorkomen;
 • in de pauzes en bij tussenuren adviseren wij leerlingen zoveel als mogelijk naar buiten te gaan en zich te verspreiden in de pauzeruimtes. Gekeken wordt of extra lokalen opengesteld kunnen worden om meer ruimte te bieden tijdens de pauzes;
 • de toetsweken op College de Heemlanden en Houtens gaan gewoon door, maar ongetwijfeld zullen meer leerlingen dan gewoonlijk afwezig zijn. U krijgt nog nadere informatie over de manier waarop de toetsen op een later moment kunnen worden ingehaald. Dit kan mogelijk pas op een veel later moment in het schooljaar en we geven prioriteit aan onze examenleerlingen;
 • alle buitenlandreizen zijn al tot 31 maart geannuleerd. Vanaf nu zullen ook alle binnenlandse reizen en excursies tot 31 maart worden afgezegd. We beraden ons op nadere maatregelen voor de periode daarna. U wordt hierover eind volgende week geïnformeerd;
 • in overleg met de gymdocenten wordt gekeken naar aanpassingen in het lesprogramma om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken. Het volleybaltoernooi op vrijdag 13 maart voor leerjaar 1 (College de Heemlanden) zal niet doorgaan. Alle reguliere gymlessen gaan wel door;
 • de doe-dag van VMBO On Stage voor leerlingen van Houtens op 26 maart wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum in juni;
 • de reünie vanwege het tienjarig bestaan van Houtens op 28 maart wordt verplaatst naar een later te bepalen datum.

Ongetwijfeld zal de komende dagen een aanvulling op deze berichtgeving volgen. Op dit moment vindt nog crisisoverleg plaats op het ministerie van OCW. Wij houden iedereen op de hoogte via onze website en mocht de situatie daar om vragen, dan zullen wij u ook per mail uitgebreider informeren.

We hopen dat we met deze maatregelen samen zo goed mogelijk om kunnen gaan met deze bijzondere situatie.

Met vriendelijke groet,

Dick Looyé,

Rector-bestuurder Houtens en College de Heemlanden

Donderdag 12 maart – 10.00 uur

Onderwerp: GGD-check uitgesteld

In verband met de maatregelen die nodig zijn vanwege het Corona-virus, zijn alle GGD-medewerkers ingezet. Om die reden zullen de gesprekken met de schoolverpleegkundige voor leerlingen in klas 2 en 4 voorlopig worden uitgesteld tot nader order. Meer informatie vindt u in deze brief van de GGD.

Maandag 9 maart

Onder de 4 nieuwe coronapatiënten uit Houten zitten geen leerlingen van College de Heemlanden en Houtens.

Vrijdag 6 maart – 10:39 uur

Hier treft u een brief aan van de GGD, in deze brief wordt gerefereerd aan een leerling van College de Heemlanden, maar de adviezen en richtlijnen gelden ook voor Houtens.

Donderdag 5 maart – 17:06 uur

Klik hier voor de update informatie coronavirus.

Woensdag 4 maart – 16.30 uur

Er is nog geen aanvullende informatie. De uitslag van de GGD-test is nog niet binnen. Zodra de uitslag van de test binnen is, brengen bij u op de hoogte. Daarnaast blijven we de ontwikkelingen en informatievoorziening over het coronavirus met aandacht volgen.

Dinsdag 3 maart – 18.00 uur

Na contact met de betreffende ouder hebben we vernomen dat de GGD-test vandaag is geweest. De verwachting is dat de uitslag van deze test morgen of overmorgen volgt. Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van de uitslag van de test. Met de GGD hebben wij afgesproken dat wij bij een eventuele positieve testuitslag per direct zullen communiceren over te nemen maatregelen. Tot die tijd blijft het advies dat de betreffende kinderen gewoon op school kunnen zijn.

Dinsdag 3 maart – 16.30 uur

Wij blijven de ontwikkelingen en informatievoorziening over het coronavirus met aandacht volgen. Meer informatie volgt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Maandag 2 maart – 16.30 uur

Onderwerp: update informatie coronavirus en College de Heemlanden

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers,

Vanmiddag heb ik u een brief gestuurd met de mededeling dat een ouder van een gezin dat terug is gekomen uit Italië koorts heeft en getest zal worden op het virus. Enkele minuten na het versturen van dit bericht werd bekend dat een inwoner van Houten besmet is met het coronavirus. Het gaat in dit geval om een andere persoon en niet om een ouder van één van onze leerlingen.

Met de GGD hebben wij afgesproken dat wij bij een eventuele positieve testuitslag per direct zullen communiceren over te nemen maatregelen. Tot die tijd blijft het advies dat de betreffende kinderen gewoon op school kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

Dick Looyé,

Rector-bestuurder Houtens en College de Heemlanden

Maandag 2 maart – 13.30 uur

Onderwerp: update informatie coronavirus en College de Heemlanden

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers,

Afgelopen weekend hebben wij u bericht over het coronavirus. Vandaag ontstond er wat onrust op College de Heemlanden, omdat het verhaal gaat dat een ouder van een gezin dat terug is gekomen uit Italië koorts heeft en getest zal worden op het virus. Wij hebben inmiddels contact gehad met het betreffende gezin en met een viroloog van het crisisteam van de RIVM. De ouder in het gezin heeft inderdaad koorts en wordt getest. De betreffende huisarts en ook de viroloog geven aan dat de betreffende kinderen gewoon op school kunnen zijn. Zowel de ouders als de school handelen wat dat betreft conform de richtlijnen: geen paniek, zolang een kind geen ziekteverschijnselen heeft kan hij/zij gewoon naar school. Dit bericht is dan ook bedoeld om verdere onrust te voorkomen. Wij zullen nader overleg plegen met het RIVM en/of de GGD als blijkt dat de ouder van de leerling wel is besmet. Verdere informatie over richtlijnen en hygiënemaatregelen vindt u in de brief die reeds verstuurd is.

Wij blijven de ontwikkelingen en informatievoorziening over het coronavirus met aandacht volgen en zullen u, indien nodig, hier verder over informeren.

Met vriendelijke groet,

Dick Looyé,

Rector-bestuurder Houtens en College de Heemlanden

Zaterdag 29 februari – 14:18 uur

Onderwerp: informatie coronavirus

Beste ouders, leerlingen en medewerkers,

Het coronavirus houdt de wereld in zijn ban. Inmiddels is het virus in Tilburg en Amsterdam opgedoken. Ook al is het virus (nog) niet in Houten of omgeving aangetroffen, we hebben toch op onze scholen met het virus te maken. Op maandag 2 maart starten de lessen weer na de voorjaarsvakantie waarin onze leerlingen en medewerkers wellicht ook zijn afgereisd naar gebieden waar besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Er is geen reden tot paniek. Toch willen we al een aantal afspraken maken, om te voorkomen dat het coronavirus ongewild verder verspreid wordt. Hoe gaan we hier mee om op College de Heemlanden en Houtens?

We volgen de landelijke richtlijnen van RIVM/GGD. Volgens die richtlijnen is thuishouden of weren van school niet nodig als kinderen of medewerkers geen klachten hebben:

Wanneer de huisarts raadplegen?

Zowel ouders van leerlingen als medewerkers dienen contact op te nemen met de huisarts of de lokale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) als:

 • er sprake is van koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) in combinatie met een verblijf, de afgelopen twee weken, in een land/regio waar het virus wijd verspreid is (zie hiervoor het overzicht op de website van het RIVM);
 • de afgelopen twee weken contact is geweest met een patiënt met het coronavirus.

Als u contact opneemt met de huisarts, dan zal deze overleggen met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is. Tot dat moment is toegang tot de lessen niet mogelijk. Zodra het advies van de huisarts bekend is, neemt u contact op met de afdelingsleider om te bespreken of, hoe en vanaf wanneer deelname aan de lessen/het onderwijs weer mogelijk is.

Hygiënemaatregelen op school

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

 • was je handen regelmatig;
 • hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes.

Wij blijven de ontwikkelingen en informatievoorziening over het coronavirus met aandacht volgen en zullen u indien nodig hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Dick Looyé,

rector-bestuurder Houtens en College de Heemlanden

 

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie