Aanmeldingen lj 1,2, 3 en 4

Toelatingsbeleid Houtens

Instroom in leerjaar 1

Aanmelden
De scholen voor voortgezet onderwijs hebben één centraal digitaal aanmeldingssysteem (Onderwijs Transparant). Ouders kunnen hun kind voor onze school aanmelden via de basisschool. De basisschool werkt volgens de POVO-procedure en kan hierover meer informatie geven.

Plaatsing
Het OKR wordt door de basisschool ingevuld en na ondertekening van ouders digitaal aangeleverd in OT. De plaatsingscommissie bekijkt de onderwijskundige rapporten, aangevuld met het definitieve schooladvies van de basisschool. Bij vragen of onduidelijkheden wordt contact opgenomen met de basisschool en/of met ouders/verzorgers. Vervolgens neemt de plaatsingscommissie een besluit over plaatsing. Het advies van de basisschool is daarbij leidend. Het plaatsingsbesluit wordt altijd schriftelijk gemeld. Daarbij wordt aangegeven op welke manier contact hierover mogelijk is en hoe bezwaar gemaakt kan worden tegen het besluit. Vanuit de zorgplicht Passend Onderwijs proberen wij alle leerlingen te plaatsen. Redenen voor het afwijzen van een leerling zijn hieronder genoemd.

Samengevat in stappen
– Aanmelden gaat via de basisschool en gebeurt in het aanmeldingssysteem Onderwijs Transparant (OT).
– Zodra het OKR ontvangen is, beoordeelt de plaatsingscommissie op basis van het advies van de
basisschool en eventuele ondersteuningsbehoeften de plaatsbaarheid.
– Leerlingen die plaatsbaar zijn worden ook daadwerkelijk geplaatst, er is geen loting of wachtlijst.
– Het plaatsingsbesluit wordt schriftelijk gemeld aan ouders en in OT gezet.

Mogelijke redenen voor het afwijzen van een leerling
– Er is geen plek in de betreffende klas (de klassen zitten vol volgens de vastgestelde splitsingsnorm)
– Er is een ondersteuningsbehoefte waaraan wij niet kunnen voldoen. Vanuit onze zorgplicht kijken we op welke andere school de leerling geplaatst kan worden.
– Het niveau is niet passend

Als een leerling wordt afgewezen, zal dit besluit altijd worden onderbouwd. In het bericht over het
plaatsingsbesluit staat hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit.

 

Zij-instroom in leerjaar (1), 2, 3, 4

Aanmelden
Leerlingen die tussentijds willen instromen nemen contact op met onze school via mailadres
info@mijnhoutens.nl. De leerlingcoördinator neemt contact op met de ouders van de leerling en zet onderstaande toelatingsprocedure in werking. Daarbij wordt er een intakegesprek gevoerd met leerling en ouders/verzorgers en is er contact met de school van herkomst.

Toelatingsprocedure:
– Intakegesprek wordt gevoerd met de leerling en ouders/verzorgers. Naast kennismaken wordt
toestemming gevraagd voor dossieroverdracht. Het aanmeldformulier wordt meegegeven aan
ouders/verzorgers. Zij leveren dit zo spoedig mogelijk ondertekend in bij de leerlingcoördinator.
– De administratie zorgt voor dossieroverdracht en OKR.
– De leerlingcoördinator neemt contact op met de school van herkomst.
– Indien er een extra ondersteuningsbehoefte is waarvan onduidelijk is of we hieraan kunnen voldoen, wordt een gesprek gepland met iemand van het ondersteuningsteam.

Plaatsing
De leerlingcoördinator beoordeelt de aanmelding en neemt in overleg met de afdelingsleider het
plaatsingsbesluit. Het plaatsingsbesluit wordt altijd schriftelijk gemeld binnen 6 weken na aanmelding. Daarbij wordt aangegeven op welke manier contact hierover mogelijk is en hoe bezwaar gemaakt kan worden tegen het besluit.

Indien leerlingen en ouders akkoord zijn met de plaatsing wordt deze definitief. De leerlingcoördinator neemt contact op met ouders/verzorgers om afspraken te maken over de startdatum, plaatsing in een klas, bestellen van boeken/laptop, etc. Afspraken over een eventueel wenmoment kunnen worden gemaakt met de leerlingcoördinator.

Mogelijke redenen voor het afwijzen van een leerling
Vanuit de zorgplicht Passend Onderwijs proberen wij alle leerlingen te plaatsen. Redenen voor het afwijzen van een leerling zijn hieronder genoemd.
– Er is geen plek in de betreffende klas (de klassen zitten vol volgens de vastgestelde splitsingsnorm).
– Er is een ondersteuningsbehoefte waaraan wij niet kunnen voldoen. Vanuit onze zorgplicht kijken we op
welke andere school de leerling geplaatst kan worden.
– Het niveau is niet passend.

Als een leerling wordt afgewezen zal dit besluit altijd worden onderbouwd. In het bericht over het
plaatsingsbesluit staat hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit.

 

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie