Medezeggenschap (MR en GMR)

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, waarin een afvaardiging van ouders, een afvaardiging van het personeel en een leerlingenafvaardiging meedenken, adviseren, dan wel meebeslissen over schoolzaken, die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met een vertegenwoordiger van de schoolleiding.

Het overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het scholingsplan, het vaststellen van vakanties en studiedagen. De MR draagt bij aan het bevorderen van de openheid en het onderling overleg in de school.

De MR bestaat uit de volgende geledingen:
1. vertegenwoordiging van de ouders: Romy van den Berg (en een vacature)
2. vertegenwoordiging van het personeel: Louis Dalenberg, Lesley van Galen en Chris Sloezarwij;
3. vertegenwoordiging van de leerlingen: twee vacatures miv schooljaar 2021-2022

De MR heeft twee soorten rechten: – instemmingsrecht; – adviesrecht (gevraagd en ongevraagd).

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolontwikkelingsplan.

Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over plannen met de school.

De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij een van de MR-leden terecht.

De MR is bereikbaar via mr@mijnhoutens.nl.

 

GMR

Met de fusie van College de Heemlanden en Houtens binnen Stichting SOOSVOH (Stichting Open Oecumenische Scholen Voortgezet Onderwijs Houten) is het bestuur verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen. De leden van de GMR maken ook deeI uit van de MR (van Houtens óf van College de Heemlanden).

De voorzitter van de GMR is Jacqueline Breuk. Haar mailadres is: jacquelinebreuk@heemlanden.nl.

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie