MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, waarin een afvaardiging van ouders, een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een leerlingafvaardiging meedenkt, adviseert, dan wel meebeslist over schoolzaken, die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met een vertegenwoordiger van de schoolleiding.

Het overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het scholingsplan, het vaststellen van vakanties en studiedagen. De MR draagt bij aan het bevorderen van de openheid en het onderling overleg in de school.

De MR bestaat uit de volgende geledingen:
1. vertegenwoordigers van de ouders: Albert Piet Stuitje en Romy van den Berg
2 vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel: Louis Dalenberg, Chris Sloezarwij en Audrey van Hees;
3 vertegenwoordigers van de leerlingen: vacature

Dick Looye vertegenwoordigt de schoolleiding.

De MR heeft twee soorten rechten: – instemmingsrecht; – adviesrecht (gevraagd en ongevraagd).

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolontwikkelingsplan.

Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over  plannen met de school.

De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij een van de MR-leden terecht.

De MR heeft ook een email adres: mr@mijnhoutens.nl

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie