Schoolgids / schoolplan / jaarverslag

Schoolgids
Hier vindt u de digitale schoolgids van Houtens, de schoolwiki. Voor ouders en leerlingen een belangrijk document met informatie over onze school.

Schoolplan 2021-2025
Met het schoolplan ‘De school die je kent’ spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling van Houtens voor de periode 2021-2025. Dit schoolplan is een nadere uitwerking van het strategische beleidsplan zoals dat in februari 2020 aan medewerkers van Houtens is gepresenteerd. Het strategisch beleidsplan SOOSVOH geeft richting en ruimte voor de invulling van het onderwijs op De Heemlanden en Houtens.
Schoolplan 2021-2025

Jaarverslag 2021
Het jaarverslag 2021 is het gezamenlijke jaarverslag van Houtens en College de Heemlanden. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van beide besturen en scholen en de doelmatige besteding van middelen.
Jaarverslag 2021 SOOSVOH

Kwaliteitsrapportage 2019-2020
In de jaarlijkse kwaliteitsrapportage beschrijven we alles waar we als school trots op zijn én alles waarvan we denken dat het nog beter kan.
Kwaliteitsrapportage 2019-2020

Strategisch Beleidsplan SOOSVOH
Sinds januari 2019 is de Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs in Houten (SOOSVOH) het schoolbestuur van College de Heemlanden en Houtens. Samen met ouders, leerlingen en medewerkers van beide scholen is in het schooljaar 2019-2020 gewerkt aan een Strategisch Beleidsplan. Dit plan moet richting geven voor het beleid van de komende vier jaar.
Strategisch beleidsplan SOOSVOH

Veiligheidsprotocol
In dit document staan alle afspraken en maatregelen van Houtens, om de veiligheid voor leerlingen en medewerkers te kunnen realiseren. Houtens verwacht van leerlingen en medewerkers dat ze actief bijdragen aan een veilig schoolklimaat.

Veiligheidsprotocol 2021-2025

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert Houtens een privacyreglement.
Privacyreglement Houtens

Cameratoezicht
Zoals bij veel gebouwen is er bij Houtens cameratoezicht, bij de ingangen en bijvoorbeeld bij de kluisjes. Om ervoor te zorgen dat we zorgvuldig en volgens de wettelijke regels omgaan met dit toezicht is er een protocol cameratoezicht opgesteld.
Protocol cameratoezicht

 

 

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie