Leerwegen

Onze school kent drie leerwegen:

 1. Basisberoepsgerichte leerweg
 2. Kaderberoepsgerichte leerweg
 3. Theoretische leerweg/havo-kansroute

Vanaf schooljaar 2018-2019 heeft Houtens een havo-kansroute met als doel de aansluiting met de havo van College de Heemlanden, optimaal en laagdrempelig te laten zijn.

In het eerste jaar komt uw kind op het advies van de basisschool in een klas met een gemengde samenstelling of in een klas met 1 niveau. In het tweede leerjaar is de indeling van de stromen vergelijkbaar. Afhankelijk van de resultaten is doorstroom mogelijk of soms noodzakelijk. Ook kunnen groepen gevormd worden waarbij verschillende stromen bij elkaar komen. Hierbij wordt altijd gekeken naar de bevorderingsregels én het advies van de docenten die aan uw kind lesgeven.
Vanzelfsprekend wordt, indien gewenst en nodig, een dergelijke overstap uitvoerig met u besproken.

Daarnaast volgen leerlingen in de onderbouw die daarvoor in aanmerking komen Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Deze leerlingen worden extra gefinancierd op grond van leerachterstanden die op de basisschool zijn ontstaan. Met behulp van extra aandacht en ondersteuning in een kleine klas moet het voor deze groep leerlingen mogelijk zijn een vmbo diploma te behalen. Aan het eind van leerjaar 2 wordt een besluit genomen over het niveau waarop de leerling, in principe, eindexamen kan doen. Een kernteam van docenten begeleidt deze leerlingen samen met de zorgcoördinator en zo nodig eventuele externe deskundigen (bijv. orthopedagogen en ambulant begeleiders).

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit de eerste twee leerjaren. In het eerste leerjaar proberen we de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. De mentor speelt daarbij een belangrijke rol. Hij zorgt er in de eerste plaats voor dat uw kind zich thuis gaat voelen. Daarnaast besteedt hij in de begeleidingslessen aandacht aan de wijze van studeren en huiswerk maken. Ook het omgaan met elkaar in de klas en op school heeft hierin een belangrijke plaats. Wanneer uw kind zich zeker en veilig voelt op school kan hij maximaal presteren. De mentor heeft oog voor de klas als geheel en voor uw kind als individu. Zowel voor uw kind als voor u is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Per brugklas zijn twee leerlingmentoren uit het derde leerjaar geselecteerd die als vertrouwd maatje uit de bovenbouw een extra oogje in het zeil houden en zorgen dat nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen bij Houtens.

In de onderbouw wil de school zicht krijgen op het niveau dat uw kind in de vervolgjaren aan kan. Aan het einde van het tweede jaar brengt de school een bindend advies uit over het vervolg van de schoolloopbaan van uw kind.

havo-kans route
Leerlingen met een dubbeladvies mavo/havo kunnen op Houtens de havo-kans route volgen. Het onderwijs op deze route wijkt af van het onderwijs in de reguliere vmbo-tl klas door specifiek voor te bereiden op de overstap naar de havo. Naast het reguliere aanbod op tl-niveau wordt de leerling bij elk vak ook op havo niveau uitgedaagd. De havo kans-route wordt in klas 1 en 2 aangeboden.

Doel
De havo-kans route heeft als doel te onderzoeken welke leerroute het beste bij de leerling past. Daarnaast wordt er voorbereid op de doorstroom naar de havo zodat dit zo succesvol mogelijk is.

Lessen
Leerlingen die de havo-kans route volgen krijgen dezelfde vakken als de leerlingen die vmbo-tl volgen. Elk vak biedt de leerlingen naast de tl-stof ook havo-stof aan als verrijking en verdieping. Alle aangeboden leerstof wordt getoetst. Waarbij, om voor te bereiden op de havo, de nadruk ligt op het toetsen van inzicht en toepassen van de aangeleerde leerstof. De verschillende vakgroepen zorgen in samenspraak met collega’s van College de Heemlanden ervoor dat het lesprogramma aan de volgende punten voldoet:

 • Het lesprogramma bevat verdieping en verrijkingsopdrachten op havo niveau.
 • Bij een praktische opdracht bij de theoretische vakken wordt er meer zelfstandigheid van leerlingen gevraagd en de opdrachten zijn inhoudelijk uitdagender.
 • Leerlingen worden getoetst op het hk niveau.
  • Hierin worden de verdieping- en verrijkingsopdrachten
  • Over de tl-stof worden er meer inzichts- en toepassingsvragen gesteld gericht op havo niveau.
  • Leerlingen krijgen één cijfer, een hk-cijfer.

Bovenbouw

Na de eerste twee jaar stroomt de leerling door naar de bovenbouw, naar beroepsgericht onderwijs of de theoretische leerweg.

Het beroepsgericht onderwijs binnen het vmbo is vernieuwd. Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt er in de bovenbouw van basis en kader gewerkt met profielen. Onze leerlingen volgen het profiel Dienstverlening en Producten (D&P).

Het vak D&P wordt zeven blokken van 70 minuten aangeboden aan alle bovenbouwleerlingen van basis en kader. Tijdens deze lessen werken de leerlingen aan thema’s (profieldelen) en keuzevakken (afkomstig uit het profiel D&P of uit een ander profiel) die worden beoordeeld met een cijfer voor het schoolexamen. Het cijfer voor D&P telt dubbel op de eindlijst. In klas 4 doen de leerlingen examen (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen – CSPE) in D&P. Dit examen bestaat uit een praktijkdeel en een theoriedeel.

Binnen de thema’s en keuzevakken werken de leerlingen aan ict-vaardigheden; ontwerpen, maken en verbeteren zij een eenvoudig product; promoten en verkopen zij een product of dienst en zijn ze door middel van loopbaanoriëntatie  en –begeleiding actief bezig met een keuze voor vervolgonderwijs. Onderdeel van dit proces zijn de stages die zij lopen in klas 3 en in klas 4.

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie